Monday, April 2, 2007

החוק שלא מבוצע

חוק התניית מענקים, שעל-פיו מפעל המקבל מענקים מהמדינה יידרש לעמוד בתנאי סף סביבתיים, התקבל בכנסת עוד בדצמבר 2005. החוק לא מתבצע עד היום.

חזרה לדף הראשי