Thursday, February 1, 2007

המפעלים "רותם אמפרט" ו"תרכובות ברום", בבעלות האחים עופר, חרגו מתקן זיהום האוויר במשך שנים, בשיעורים שהגיעו לאלפי אחוזים. החריגות זמינות לכל מזה שנים באתר המשרד להגנת הסביבה, אך המשרד עדיין לא הגיש כתבי אישום נגד המפעלים המזהמים, למרות פניות חוזרות ונשנות מצד הארגונים הירוקים אל המשרד ואל השר להגנת הסביבה.

כתבות עיתונות:

* כתבות על "רותם אמפרט" ו"תרכובות ברום": NFC ,NRG ,Ynet.
*
מדינת החברה לישראל (כתבה על האחים עופר).

עצומה

אנו דורשים להגיש כתבי אישום נגד המפעלים "רותם אמפרט" ו"תעשיות ברום" ומנהליהם, בשל חריגות של אלפי אחוזים מתקן זיהום האוויר, במשך שנים.